Fietsstraat

Het fietsberaad heeft een studie uit laten voren door een paar adviesbureaus naar Fietsstraten. Dit document begint met een beschrijving van de term fietsstraat:

In een eerder onderzoek van Goudappel Coffeng naar ervaringen met fietsstraten is een fietsstraat omschreven als: ‘Een straat binnen een verblijfsgebied die functioneert als belangrijke fietsverbinding en die door vorm- geving en inrichting als zodanig herkenbaar is, maar waarop ook in beperkte mate auto- verkeer voorkomt. Een belangrijk kenmerk van de fietsstraat is dat de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets’.

Binnen de bebouwde kom van bijvoorbeeld Houten zijn een flink aantal straten op deze manier vormgegeven. Kenmerk is hier vaak dat de straat voor auto's doodloopt. Dit draagt er aan bij dat de auto ondergeschikt is aan de fiets in deze straten.

Andere naburige gemeenten hebben ook fietsstraten proberen toe te passen, maar hebben daar duidelijk minder lang over nagedacht. Zo is het fietspad langs het Amsterdam-Rijn Kanaal bij Maarssen wel te gebruiken als doorgaande verbinding (sluiproute) voor auto’s. Dit is niet de bedoeling, maar dat geldt voor zoveel dingen. Er zijn meer voorbeelden van een minder gelukkige keuze voor een inrichting als fietsstraat, waar niet aan de bijbehorende randvoorwaarden is voldaan. Als ik de bovenstaande beschrijving lees, dan voldoet het fietspad langs het ARK daar niet aan, en gedragen automobilisten zich daar zeker niet naar.